Main Menu

…Pac-Man eats pie charts?

Pac-Man Pie Chart

The Pac-Man pie chart will put a smile on the face of any gamer, guaranteed.

[Via: Boing Boing]

,